Quality Method

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

การผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านรูปแบบ และประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัยและ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงจุดนี้ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพ เพื่อทำการ ตรวจสอบ วิจัย และพัฒนา อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่วัตถุดิบในห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่มี มาตรฐานสากล ครบวงจร และได้รับมารตฐานการรับรองบริหารการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึ่งพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภค

หลักการตรวจสอบคุณภาพของการรับวัตถุดิบ แบ่งประเภทดังนี้

การตรวจคุณภาพสีของวัตถุดิบการตรวจสอบคุณภาพ สีด้วยสายตาโดยตู้ไฟดูสีมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
เพื่อดูสีวัตถุดิบที่รับเข้ามาว่าเหมือนสีมาตรฐานที่ Approved หรือไม่ โดยใช้แหล่งแสงไฟที่เป็นมาตรฐาน เช่น
  1. D65 หรือ (Daylight) เป็นแหล่งแสงที่แทนแดดธรรมชาติ
  2. U30/TL84 (Ultralume 30 /Tl84) เป็นแหล่งแสงไฟในห้างสรรพสินค้า หรือสำนักงาน
มาตรฐานในการดูสี
ใช้ดูโดยสายตาและระดับองศาในการดู คือ 45 องศา ทำมุมจากสายตาไปหาวัตถุดิบโดยประมาณตรวจสอบสีโดย เครื่องวัดค่าสี

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดค่าสีของ วัตถุดิบที่รับเข้ามาว่าเหมือนสีมาตรฐานที่ Approved หรือไม่ โดยใช้แหล่งแสง ไฟที่เป็นมาตรฐาน เช่น เดียวกันกับการดูสีด้วยสายตาเพียงแต่การใช้เครื่องมือวัดจะมีความแน่นอนและ เสถียร มากกว่าและประมวลผลออกมาเป็นค่าตัวเลข เหมาะสำหรับการสื่อสารกับผู้ผลิตในกรณีต้องการให้ผู้ผลิตปรับสี ให้เหมือนที่เราต้องการ (โดยใช้มาตรฐานการยอมรับการวัดค่าสี คือ ค่า Delta E ที่ ≤ 1.0 จากมาตรฐาน)

การตรวจสอบคุณภาพรูปลักษณ์ของวัตถุดิบการตรวจตำหนิผ้า

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพ รูปลักษณะของผ้า โดยการตรวจผิวสัมผัส ลายผ้า หาตำหนิผ้า เช่น ปมด้าย เปื้อนสี เส้นด้ายขาด และตำหนิอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีตำหนิบนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการตรวจ สอบและเกณฑ์การยอมรับ
ใช้ระบบตรวจผ้า ระบบ 4 จุดหรือ (4 Point System) ซึ่ง เป็นมาตรฐานสากลของการตรวจผ้าทั่วไปที่ยอมรับกันในสากล โดยจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ (มอก.)และ มาตรฐานของมูลนิธิพัฒนาสถาบันเครื่องนุ่งห่มไทยการตรวจตำหนิยางยืด

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพ รูปลักษณะของยางยืด ที่ใช้เป็นส่วนประกอบชุดชั้นใน เช่น สาย แขน ขอบเอว ขอบขากางเกง เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมือนยางที่ทำวิจัยผลิตภัณฑ์ และไม่ให้มีตำหนิบนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ
ใช้ระบบตรวจยาง ยืด ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแถบยางยืด ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการตรวจยางทั่วไป ที่ยอมรับกันในสากลการตรวจตำหนิลูกไม้

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพ รูปลักษณะของลูกไม้ โดยการตรวจหาตำหนิของลูกไม้ไม่ให้มีตำหนิบนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ
ใช้ระบบตรวจลูกไม้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกไม้ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของการตรวจลูก ไม้ที่ยอมรับกันในสากลการตรวจตำหนิอุปกรณ์ตกแต่ง

วัตถุประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพ รูปร่างลักษณะของอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบชุดชั้นใน เช่น ห่วง ตะขอ โบว์ โดยดูตำหนิประเภท ขนาดของวัตถุดิบ กว้าง ยาว หนา สูง และดูลักษณะ รอยเปื้อนสกปรก รอยเปื้อนสนิม หรือ สี ดูระยะห่างของการผูกโบว์ ต่างๆ เพื่อไม่ให้มีตำหนิบนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

มาตรฐานการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับ
ใช้การตรวจ 100 % และใช้เกณฑ์ AQL 1.5 หรือ (ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 1.5) เป็นมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่าง เป็นการยอมรับคุณภาพของผู้ผลิต โดยระบบนี้เป็นระบบสากลทั่วไปที่ใช้ในการยอมรับตามมาตรฐาน ANSI/ASQC Z 1.4 อ้างอิงโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (Thai Garment Development Foundation)

การทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบทางกายภาพและเคมีทดสอบน้ำหนักผ้า ต่อหน่วยพื้นที่

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูคุณภาพของโครงสร้างผ้าจากการตัดและชั่งน้ำหนักว่าเหมือนสเปคตัวมาตรฐาน Approved หรือไม่

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 3081

มาตรฐานในการยอมรับ
+/- 5%ทดสอบการหดตัวหลังการซัก

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง และการหดตัวของสิ่งทอในสภาวะหลังการซัก หรือ โดยจำลองการซักในเครื่องซักผ้ามาตรฐานสากล

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 5077/6330

มาตรฐานในการยอมรับ

(Synthetic +/- 5%, Cotton +/- 8%)ทดสอบการบิดตัวหลังการซัก

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง และการบิดตัวของสิ่งทอในสภาวะหลังการซัก หรือ โดยจำลองการซักในเครื่องซักผ้ามาตรฐานสากล

มาตรฐานในการทดสอบ
AATCC 179

มาตรฐานในการยอมรับ
(Synthetic +/- 5%, Cotton +/- 8%)ทดสอบหาแรงยืด และ แรงต้าน และ การคืนตัวกลับของสิ่งทอ

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อหาคุณภาพแรงยืดและแรงกระชับของสิ่งทอจำพวกทีมีส่วนผสม Spandex เทียบคุณภาพกับสเปคมาตรฐานที่ Approved เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพทุกครั้งก่อนผลิต

มาตรฐานในการทดสอบ
BS4952 (Sec. 2.1-2.2)

มาตรฐานในการยอมรับ
(Elongation +/- 12 %)& Modulus at 40%(+/-25%)

ทดสอบหาค่าความเหลืองของสิ่งทอ

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อหาค่าความเหลืองของสิ่งทอเป็นการทดสอบที่ประเมิณความสามารถการเหลืองของเส้นด้าย หรือ ผ้าผืน ที่เป็นสีขาว หรือ สีอ่อน ในการจำลองสภาวะการขนส่ง หรือการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบ เพื่อดูคุณภาพการเหลืองของสิ่งทอต่อสภาวะดังกล่าว ทดสอบโดยใช้ตู้อบอุณหภูมิสูง

มาตรฐานในการทดสอบ
(Jame H.Heal Method)

มาตรฐานในการยอมรับ
Color Change Grade 4ทดสอบการคงทนของสีต่อการซัก

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูความ คงทนสีของสิ่งทอ ต่อการซัก หรือ จำลองการซักจริงของผู้บริโภค โดยใช้เครื่องซักผ้าและผงซักฟอกที่เป็นมาตรฐาน โดยดูคุณภาพปริมาณสีที่ตกและคุณภาพสีที่เปลี่ยนไปหลังซัก เพื่อควบคุมคุณภาพสีของสินค้าไม่ให้สีตกเกินมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 105 C06(A2S)

มาตรฐานในการยอมรับ
Light Color (Color Change / Color Stain Grade 4 )
Dark Color (Color Change / Color Stain Grade 3-4 )

ทดสอบความคงทนของสีต่อน้ำ

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูความคงทนสีต่อน้ำ โดยจำลองการใช้งานจริงของผู้บริโภค เช่น การแช่ผ้าในน้ำ โดยดูคุณภาพปริมาณสีที่ตกและคุณภาพสีที่เปลี่ยนไป เพื่อควบคุมคุณภาพสีของสินค้าไม่ให้สีตกเกินมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 105 E01

มาตรฐานในการยอมรับ
Light Color (Color Change / Color Stain Grade 4)
Dark Color (Color Change / Color Stain Grade 3-4)ทดสอบความคงทนของสีต่อเหงื่อเทียม

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูความ คงทนสีต่อเหงื่อเทียม โดยจำลองการใช้งานจริงของผู้บริโภค เช่นการทดสอบสิ่งทอกับเหงื่อเทียมในสภาวะกรดและด่างในตู้อบอุณหภูมิสูงโดยดู คุณภาพปริมาณสีที่ตก และคุณภาพสีที่เปลี่ยนไป เพื่อควบคุมคุณภาพสีของสินค้าไม่ให้สีตกเกินมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 105 E04

มาตรฐานในการยอมรับ
Light Color (Color Change / Color Stain Grade 4)
Dark Color (Color Change / Color Stain Grade 3-4)

ทดสอบการคงทนของสีต่อการขัดถู

วัตถุประสงค์
ทดสอบเพื่อดูความคงทนสีต่อการขัดถู โดยจำลองการใช้งานจริงของผู้บริโภค เช่น การทดสอบสิ่งทอกับการขัดถูในสภาวะแห้งและเปียกโดยดูคุณภาพปริมาณสีที่ตกและ คุณภาพสีที่เปลี่ยนไป เพื่อควบคุมคุณภาพสีของสินค้าไม่ให้สีตกเกินมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐานในการทดสอบ
ISO 105 X12

มาตรฐานในการยอมรับ
Dry Test Color Change / Color Stain Grade 4
Wet Test Color Change / Color Stain Grade 3-4

มาตรฐานการตรวจสอบและการทดสอบที่ใช้อ้างอิงปัจจุบัน

  1. มาตรฐานการทดสอบ ISO (International Organization for Standardization)
  2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแถบยางยืด
  4. มาตรฐานของมูลนิธิพัฒนาสถาบันเครื่องนุ่งห่มไทย
  5. มาตรฐานการยอมรับโดย ISO 9001:2000