Prospectus

Title Download
ปกหน้า หนังสือชี้ชวน 77.23 kb
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 156.35 kb
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 55.30 kb
1. ปัจจัยความเสี่ยง 111.02 kb
2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 168.67 kb
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 339.46 kb
4. การวิจัยและพัฒนา 70.35 kb
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 103.08 kb
6. โครงการในอนาคต 99.98 kb
7. ข้อพิพาททางกฏหมาย 38.52 kb
8. โครงสร้างเงินทุน 65.62 kb
9. การจัดการ 217.83 kb
10. การควบคุมภายใน 83.00 kb
11. รายการระหว่างกัน 122.69 kb
12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 82.97 kb
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 38.59 kb
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 251.31 kb
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 89.10 kb
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย 73.01 kb
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 172.50 kb