บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชุดชั้นในสตรี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์, โปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ส่วน ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้ รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม


ข่าวสารล่าสุด