สถานที่ตั้งและโรงงานของเรา

จำนวนพนักงาน 270 คน
จำนวนจักร (ห้องตัวอย่าง) 90 เครื่อง