คณะกรรมการบริหาร

นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร
กรรมการผู้จัดการ


นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาว สมศรี ศรีปทุมรักษ์
ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ

นาง วชิรวรรณ แย้มศรี
ผู้อำนวยการสายงานผลิต