ข้อมูลสำคัญชื่อบริษัท :บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์:SABINA
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ:สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
ธุรกิจหลัก:เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสตรี
ปีที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ที่ตั้ง:

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานสาขา 5 สาขา
โรงงาน 1 : ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
โรงงาน 2 : ตั้งอยู่เลขที่ 30/5 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงงาน 3 : ตั้งอยู่เลขที่ 236 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงงาน 4 : ตั้งอยู่เลขที่ 81, 106  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทุนจดทะเบียน:347.5 ล้านบาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว :347.5 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญ :347.5 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :1 บาทต่อหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:การจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40 % ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างด้าว :49%
ผู้สอบบัญชี/ สำนักงานสอบบัญชี :นางณัฐสรัคร์  สโรชนันจีน  ทะเบียนเลขที่ 76
นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท