การประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 6 มีนาคม 2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 9 มีนาคม 2561 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น ห้อง 702 เลขที่12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ


หัวข้อ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 213.21 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 183.09 KB
2. ประะวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 307.05 KB
3. นิยาม “กรรมการอิสระ” 53.29 KB
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 117.47 KB
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 95.16 KB
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบปฏิบัติในการประชุม 84.2 KB
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 61.63 KB
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 106.9 KB
9. หนังสือมอบฉันทะ  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 149.78 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 548.95 KB
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 220.99 KB
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น) 122.65 KB