เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Marketing)

Job Details :
- ติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสื่อสารภายใน-ภายนอกองค์กร เพื่อทํากิจกรรมมหาวิทยาลัยได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้<br>- ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ในการประสานงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายการเงิน เป็นต้น<br>- ทํา Presentation ในรูปแบบ PowerPoint เพื่ออัพเดทหลังจากจบกิจกรรม พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล<br>- หาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา<br>- สามารถออกนอกสถานที่ เพื่อไปดูกิจกรรม หรือออกบูธตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ (ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)<br>- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่นโปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel /  PowerPoint เป็นต้น
- มีทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน (หากมีคะแนนสอบ TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- มีความขยัน อดทน และ รับแรงกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด และMedia agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
More details :
วิธีการสมัคร
          ส่งประวัติทางเว็บไซต์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
          สุพิชญา  กาศเกษม           
          บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)/บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
          โทร 02-422-9400 ต่อ 9853          E-mail: [email protected]

Sabina Public Company Limited & Sabina Fareast Co., Ltd. (HEAD OFFICE)

12 Arun Amarin Road, Arun Amarin Sub-District , Bangkok Noi District, Bangkok 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]