ผู้จัดการโรงงาน

Job Details :
- บริหารงาน, วางแผน และควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท<br>- ค้นหา, พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ<br>- ค้นหาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย<br>- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ<br>- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น &nbsp;รวมถึงหาแนวทางการป้องกัน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา<br>- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications :
- อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการผลิตในธุรกิจสิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ตรงด้านการผลิตชุดชั้นในจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบ 5ส,  Lean และ Kaizen ในการทำงาน
- มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการตามมาตรฐานการผลิตระบบ ISO , WRAP Certification และอื่นๆ
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน , สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
More details :
-

Sabina Public Company Limited & Sabina Fareast Co., Ltd. (HEAD OFFICE)

12 Arun Amarin Road, Arun Amarin Sub-District , Bangkok Noi District, Bangkok 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]