เจ้าหน้าที่การตลาด

Job Details :
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ทั้ง Online และ Offline<br>- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกและเอเจนซี่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแคมเปญ<br>- ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา การออกสินค้า การโปรโมท<br>- สรุปผล และจัดทำรายงานแคมเปญเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์
Qualifications :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี (หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความสนใจด้านงานประชาสัมพันธ์
- สามารถทำ Presentation ได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- หากมีประสบการณ์การทํางานด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์การทำงานในมีเดียเอเจนซี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
More details :
วิธีการสมัคร
          ส่งประวัติทางเว็บไซต์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
          สุพิชญา  กาศเกษม           
          บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
          โทร 02-422-9400 ต่อ 9853          E-mail: Hr@sabina.co.th

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : hr@sabina.co.th