คณะกรรมการ

 • นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์

  ประธานกรรมการ
 • นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร

  กรรมการ
 • นาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์

  กรรมการ
 • นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์

  กรรมการ
 • นางสาว สมศรี ศรีปทุมรักษ์

  กรรมการ
 • นาย อมรเทพ อสีปัญญา

  กรรมการ
 • นางสาววชิรวรรณ แย้มศรี

  กรรมการ
 • นางสาว รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 • นาย สมชัย วนาวิทย

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 • นาย ยุทธนา อดิพัฒน์

  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ