คณะกรรมการ

 • นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์

  ประธานกรรมการ
 • นาย บุญชัย ปัณฑุรอัมพร

  กรรมการ
 • นาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์

  กรรมการ
 • นาย สมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์

  กรรมการ
 • นางสาว สมศรี ศรีปทุมรักษ์

  กรรมการ