เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

Job Description :
ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือห :
ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ
เปิดโอกาสใ :
ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ
เปิดโอกาสให้ผู้ถื :
ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระใ

Sabina Public Company Limited

Sabina Fareast Co., Ltd.

12 Arun-amarin Rd., Arun-amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand

Tel. : +66 2 422-9400

Fax. : +66 2 424-7993, +66 2 435-7374 (Export)

CRM. : +66 2 422-9430

E-mail. : crm@sabina.co.th