นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และ การระงับข้อพิพาท

      มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทาง www.sabina.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

      ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

      การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ทาง www.sabina.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยทาง www.sabina.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

      ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่เวปไซต์ www.sabina.co.th ได้ 4 ช่องทางคือ

      ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (แผนก NSR ชั้น 6)
เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
      ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-mail address)
online@sabina.co.th
      ช่องทางที่ 3 www.sabina.co.th
ผ่านเมนู Contact Us ที่ www.sabina.co.th
      ช่องทางที่ 4 ติดต่อเจ้าหน้าที่
Line@ : @SabinaThailand

      ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก 
               หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อไปยัง

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960-61 โทรสาร. 0-2547-5973
(กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) E-mail : e-commerce@dbd.go.th

      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่อยู่: 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 1166