นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
           เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง แผนกลูกค้าสัมพันธ์ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ 
การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และสามารถเลือกส่งได้ 4 ช่องทางตามด้านล่าง 

ช่องทางที่ 1 Line Official account : @SabinaThailand 
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : [email protected] 

ช่องทางที่ 3 Call Center ผ่านทางเบอร์ 02 422 9430 จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:00 น. 
ช่องทางที่ 4 Facebook page : SabinaThailand

 ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก 

          หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อไปยัง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

อีเมล : [email protected]