บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

career.frm_application_form
Photo
โค้ดสมัครงาน
career.frm_choose_file_btn
สมัครในตำแหน่ง career.frm_expected_salary career.frm_currency
*career.frm_when_you_join

career.frm_personal_info

*career.frm_name_thai *career.frm_last_name_thai
*career.frm_name *career.frm_last_name
*career.frm_dob
career.frm_place_of_birth
*career.frm_nationality
*career.frm_origin
*career.frm_riligion
*career.frm_age
career.frm_age_unit
*career.frm_weight
career.frm_whight_unit
*career.frm_height
career.frm_height_unit
*career.frm_id_no
*career.frm_id_expiry
career.frm_id_issuewer

career.frm_contact_address

career.frm_present_address_no career.frm_village_no career.frm_village_name career.frm_alloy
career.frm_road career.frm_proviance career.frm_district career.frm_subdistrict
career.frm_zip_code career.frm_rank_teliphone career.frm_mobile career.frm_emr_email

career.frm_emergency_contact_person

career.frm_emr_name career.frm_emr_last_name career.frm_emr_relation
career.frm_emr_address
career.frm_emr_teliphone career.frm_mobile career.frm_emr_email

career.frm_education_background

career.frm_edu_sub_text

career.frm_edu_level career.frm_edu_school career.frm_edu_year career.frm_edu_degree career.frm_majour career.frm_edu_gpa  
    career.frm_edu_year_from career.frm_edu_year_to        

career.frm_language_skil

career.frm_language_name

career.frm_employment_history

career.frm_rank_no 1 2 3
career.frm_dmy_start_end career.frm_rank_start career.frm_rank_start career.frm_rank_start
  career.frm_rank_end career.frm_rank_end career.frm_rank_end
career.frm_rank_company_name
career.frm_rank_teliphone
career.frm_rank_position
career.frm_rank_responcibilities
career.frm_rank_last_salary
career.frm_rank_reason_for_change

career.frm_miscellneous

career.frm_offence_of_criminal

career.frm_explain_offence
career.frm_emp_diseases

career.frm_explain_diseases
career.frm_how_do_you_know
career.frm_self_declaration

career.frm_signature

career.frm_date

career.frm_position

career.frm_consider_position career.frm_department career.frm_starting_date / /
career.frm_salary career.frm_baht_month career.frm_position_allowance career.frm_baht_month
career.frm_allowance_and_others


career.frm_signature
career.frm_dept
career.frm_signature
career.frm_desgn

*career.frm_plase_fill_all_info