เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

Job Details :
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน<br>2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง<br>3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน<br>4. กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน<br>5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน<br>6. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมากจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า<br>7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
Qualifications :
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใหม่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540
4. มีประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในองค์กรธุรกิจด้านธุรกิจเสื้อผ้า การ์เม้นท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีใจรักในการบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
More details :
วิธีการสมัคร
          ส่งประวัติทางเว็บไซต์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
          สุพิชญา  กาศเกษม           
          บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)/บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
          โทร 02-422-9400 ต่อ 9853          E-mail: [email protected]

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. : +2-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]