บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การตลาด

ทรัพยากรมนุษย์

ขายในประเทศ

ขายต่างประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ